Nota Prawna

Naszym celem jest popularyzacja wiedzy oraz świadomości finansowej i prawnej związanej z usługami i produktami dostępnymi na rynku usług finansowych. W tym zakresie dokładamy najwyższej staranności, aby treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej były jak najbardziej aktualne, kompletne i zgodne z prawdą.

Informacje zamieszczone na stronie lub dystrybuowane za jej pośrednictwem mają jednak charakter wyłącznie informacyjny oraz reklamowy i w żadnym razie nie stanowią pracy naukowej, rekomendacji dotyczących produktów finansowych, analizy finansowej, lub innego rodzaju informacji profesjonalnej. W szczególności zaś żadna z informacji przedstawionych w serwisie nie może być traktowana jako porada, opinia prawna lub informacja o stanie obowiązującego prawa. Treści zamieszczone na stronie mają bowiem charakter ogólny, a każdą kwestię prawną należy oceniać indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku i stanu prawnego relewantnego z punktu widzenia danego zdarzenia. Treść strony nie powinna zatem stanowić podstawy jakiejkolwiek decyzji osoby prywatnej lub publicznej co do sposobu korzystania z przysługujących jej uprawnień lub wyboru określonego postępowania. W celu uzyskania porady w zakresie produktów i usług, o których mowa na stronie internetowej, należy skontaktować się bezpośrednio ze spółką Progress Finance Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub kancelarią prawną.

Wobec powyższego wykorzystanie treści zamieszczonych na stronie następuje na wyłączne ryzyko oraz z własnej woli użytkownika strony i nie może być źródłem roszczeń ze stron osób powołujących się na treści zamieszczone na stronie. Właściciel strony wyłącza odpowiedzialność swoją, jak również swoich pracowników, współpracowników oraz podmiotów powiązanych kapitałowo lub za pośrednictwem umów handlowych za prawidłowość, aktualność oraz kompletność informacji zamieszczonych na stronie, jak też za skutki i szkody wyrządzone wskutek wszelkich działań, zaniechań, przeoczeń lub innych zdarzeń, jakie osoby trzecie podejmą w związku z powołaniem się na treści zamieszczone na stronie. Nie ponosimy również odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych na stronie przez osoby trzecie.

O ile z treści konkretnej informacji nie wynika inaczej, Progress Finance Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zachowuje uprawnienia do korzystania z całości praw autorskich związanych z daną informacją oraz żądania adekwatnego wynagrodzenia w przypadku wykrycia bezprawnego korzystania z treści przedstawionych na stronie. Reprodukowanie lub rozpowszechnianie treści zamieszczonych na stronie bez naszej pisemnej zgody jest możliwe, pod warunkiem podania jako źródło stronę OfertaPozyczki.pl. W przypadku przekształcenia treści zamieszczonych w Serwisie, fakt ten należy odpowiednio wyeksponować. Treść komentarzy na stronie oraz opinie ekspertów nie mogą być powielane lub rozpowszechniane bez pisemnej zgody twórców danej wypowiedzi. W przypadku włączenia treści pochodzących z niniejszego serwisu do sprzedaży, wydawca lub twórca takiego dokumentu ma obowiązek uprzedniego pozyskania zgody Progress Finance Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty licencyjnej, obliczonej na podstawie odrębnej umowy.

Nieuprawnione wykorzystanie logo ofertapozyczki.pl oraz logo przypisanego poszczególnym produktom może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności przepisanej prawem, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Treści zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie umożliwiają nawiązanie kontaktu z administratorem Serwisu w celu jej przedstawienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany profilu bądź adresu strony, zamknięcia jej w każdej chwili, jak również wprowadzenia możliwości korzystania z niej w całości lub części na zasadach odpłatności. W takim przypadku użytkownicy strony zostaną powiadomieni komunikatem zamieszczonym na stronie głównej.

W razie chęci uzyskania dalszych wyjaśnień, prosimy o kontakt mailowy z administratorem Serwisu: .