Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Wstęp

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników Serwisu z określonych w Regulaminie usług i funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę w serwisie internetowym pod adresem www.ofertypozyczki.pl.

 2. Właścicielem Serwisu internetowego www.ofertypozyczki.pl jest spółka Progress Finance Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościerzyńska 12, 51-430 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450948, NIP 8952018514.

Definicje

§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

 2. Usługodawca - Progress Finance Group Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościerzyńska 12, 51-430 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000450948, NIP 8952018514.

 3. Serwis internetowy (zwany dalej także „Serwisem”) – serwis internetowy dostępny pod adresem OfertaPozyczki.pl.

 4. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi pozostawienia własnych danych kontaktowych, w celu przedstawienia oferty handlowej przez Usługodawcę, a także przekazaniu ich wybranym przez Użytkownika Podmiotom Współpracującym dla celów przygotowania i przedstawienia oferty handlowej.

 6. Podmiot współpracujący – osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, w szczególności bank, kredytodawca, pośrednik kredytowy, którym Usługodawca może udostępniać, za zgodą Użytkownika, dane osobowe przekazane przez Użytkownika, w celu przygotowania i przedstawienia oferty na świadczenie wybranych usług.

 7. Formularz kontaktowy– formularz umożliwiający wprowadzenie danych dotyczących Użytkownika, którego prawidłowe wypełnienie umożliwia przekazanie wprowadzonych danych do Usługodawcy oraz wybranych Podmiotów współpracujących.

 8. Kodeks Cywilny – (dalej „k.c.”) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

Postanowienia ogólne

§ 3

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet

  2. Dostęp do poczty elektronicznej (e-mail)

  3. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;

  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 3. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. Niedostarczania do Serwisu treści naruszających prawa Usługodawcy lub osób trzecich;

  2. Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

  3. Korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku i nie czynienie z treści zawartych w Serwisie źródła dochodu;

  4. Korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Użytkownik, obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przekazaniem swoich danych za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 4

 1. Usługodawca świadczy w Serwisie następujące usługi drogą elektroniczną:

  1. informacyjne – polegające na publikowaniu w Serwisie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Podmiotów współpracujących, a także o najpopularniejszych wskaźnikach finansowych i ekonomicznych (m.in. stopach procentowych),

  2. informacyjno-marketingowe – w ramach których Użytkownik po wypełnieniu formularza kontaktowego i wyrażeniu zgody na przekazanie jego danych do wybranych Podmiotów współpracujących, kojarzony jest z Podmiotem współpracującym w sposób umożliwiający przekazanie danych niezbędnych dla przygotowania i przedstawienia oferty na świadczenie usług lub też oferowane są mu produkty Podmiotów współpracujących dobrane w oparciu o analizę zachowań i preferencji Użytkownika.

 2. W ramach usług informacyjno-marketingowych Usługodawca może zamieszczać w Serwisie odnośniki do serwisów internetowych Podmiotów współpracujących, w sposób umożliwiający kontakt Użytkownika z Podmiotem współpracującym, w szczególności wyrażenie zgody na przedstawienie przez Podmiot współpracujący oferty na świadczenie usług. § 5

§ 5

 1. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w rozumieniu kodeksu cywilnego, w szczególności nie stanowią oferty złożonej w postaci elektronicznej. Materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Podmiotów współpracujących lub innym podmiotem.

 2. Usługodawca informuje, że niezależnie od zastosowanych środków technicznych wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji mogą nie mieć charakteru poufnego, a przez to mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji o produktach finansowych i innych usługach udostępnionych Użytkownikowi przez Podmioty współpracujące poza Serwisem, jak również za dane przekazywane przez Podmioty współpracujące i prezentowane w Serwisie.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Podmiotów współpracujących, w szczególności za:

  1. treść oferty,

  2. sposób przetwarzania danych osobowych przez Podmioty współpracujące,

  3. sposób wykonania zawartej umowy.

§ 6

 1. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.

 2. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązany jest powstrzymać się od publikowania treści o charakterze zabronionym przepisami prawa.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.

 4. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie, z wyłączeniem usług tj.: infolinii o podwyższonej opłacie oraz Subskrypcji SMS Premium MT.

§ 7

 1. Usługodawca wskazuje, że treść oferty przygotowywana jest i prezentowana Użytkownikowi w wybranej przez niego formie, przez Podmiot współpracujący.

 2. Wyliczenia oraz zestawienia dotyczące usług finansowych opierają się na wypracowanej metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez inne podmioty.

 3. Wybór oferty należy do Użytkownika, który powinien dokonać szczegółowej analizy prezentowanych warunków.

 4. Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego, a informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

Ochrona prywatności

§ 8

 1. Usługodawca określa warunki i sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w polityce prywatności oraz w informacji stanowiącej element formularzy. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych w sposób określony przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) oraz obowiązującym ustawodawstwem krajowym.

 2. Usługodawca może przetwarzać następujące dane eksploatacyjne technologiczne dotyczące Usługobiorców:

  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,

  3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z udostępnionych usług.

 3. Korzystanie z Usług może wymagać udzielenia przez Użytkownika zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies), lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Użytkownika. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Użytkownik może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.

 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz korzystanie przez Usługodawcę z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, poprzez wypełnienie stosownego formularza oraz zaznaczenie wskazanych oświadczeń.

 5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a dane kontaktowe przez okres do 3 lat od daty zakończenia współpracy z Klientem.

 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Usługodawcy oraz do przenoszenia danych. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla celów wykonania usługi.

 8. W przypadku braku podania danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie, realizacja usługi stanie się niemożliwa.

 9. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi – tj.przekazania danych Podmiotom współpracującym wskazanym przez Użytkownika, w celu przygotowania i przedstawienia oferty marketingowej, a także kontaktu Usługodawcy z Użytkownikiem, w celu marketingu usług własnych – w przypadku wyrażenia przez niego zgody.

Prawa autorskie

§ 9

 1. Wszelkie materiały udostępnione Użytkownikowi w ramach świadczonych usług stanowią własność Usługodawcy i są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz mogą być wykorzystane wyłącznie do osobistego użytku Użytkownika, bez prawa ich dalszego kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody Usługodawcy.

 2. Wykorzystanie, powielanie, rozpowszechnienie materiałów, o których mowa powyżej, w sposób niezgodny z treścią niniejszego Regulaminu oraz naruszający przepisy Ustawy, o której mowa w ust. 1 powyżej lub dobra osobiste Usługodawcy, może prowadzić do powstania odpowiedzialności cywilnoprawnej po stronie Użytkownika.

 3. Usługodawca uprawniony jest do dochodzenia roszczeń wynikających z naruszeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, na zasadach ogólnych określonych w treści Kodeksu Cywilnego i innych ustaw obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Serwis jako całość, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią przedmiot praw Usługodawcy i mogą być wykorzystane przez Użytkowników wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.

Reklamacje

§ 10

 1. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą:

  1. sposobu lub jakości świadczenia usług,

  2. działalności Serwisu.

 2. Użytkownik składa reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres biuro@pfgroup.com.pl bądź pocztą, na adres Usługodawcy, wskazując równocześnie:

  1. dane identyfikacyjne Użytkownika, w szczególności imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu

  2. określenie rodzaju reklamowanej usługi,

  3. okoliczności uzasadniające reklamację,

  4. roszczenie Użytkownika.

 3. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej wniesienia, a następnie informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.

 4. Usługodawca udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.

 5. Użytkownik może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 6. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

Postanowienia końcowe

§ 11

 1. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej termin ich wejścia w życie.

 2. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 3. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy bez konsekwencji dla Użytkownika.  

 4. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02.02.2020.

02.02.2020.

Dokumenty powiązane:

 1. Regulamin z dnia 25.05.2018.